กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
 
   


-กิจการสภา- [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 87 
 
 
 
 
 


จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพ [ 28 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (ต่อโครงกา [ 26 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนภัทรพัฒนา ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 มี.ค. 2562 ]ซื้อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อแผ่นรองพื้นนอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจา [ 19 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]

 
พจ0023.3/ว1517 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1516 การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1515 แจ้งพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1514 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1512 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1506 ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว322 แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการกอ่สร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน [ 22 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว323 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง [ 22 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว321 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 22 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.2/ว1480 การกำหนดและปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลังพนักงาาน เทศบาล 3 ปี สายงานผู้ปฏิบัติ [ 22 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1485 กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3-5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1484 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV [ 19 เม.ย. 2562 ]     
อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานแบบสำรวจการจัดสวัสดิการกองทุนขยะของ อปท.  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว4645 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/4642 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ไตรมาสที่ 3 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.2/ว1462 แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1469 แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำเดือนเมษายน - ธันวาคม 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว315 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1455 เปิดระบบและขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 18 เม.ย. 2562 ]     
 
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 206  ตอบ 1  
   
ทต.ทับคล้อ ประกาศ เรื่องติดตั้งตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และตู้แสดงความคิดเห็น [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าเสา ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ท่าเสา,ข้าราชการฝ่ายบริหาร,ข้าราชการฝ่ายสภา [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฬ่อ จัดซือเครื่องออกกำลังกายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ หมู่ 4 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าฬ่อ จัดซื้อเครื่องออกกำลังให้แก่หมู่ 1 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ทับคล้อ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง 2561 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทับคล้อ ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงบัว ทดสอบลงข่าว [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บึงบัว ทดสอบลงข่าว [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงบัว [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงบัว ทดสอบโครงการ [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บึงบัว [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ทับคล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้่างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวันเทศบาล ๘ รายการโดยวิธ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารวันเทศบาล 1 รายการ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
 
 
 
 
   

-สินค้า OTOP-

เขาพระ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 386,880 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com