พจ0023.3/ว1517 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1516 การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1515 แจ้งพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1514 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1512 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1506 ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว322 แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการกอ่สร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว323 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว321 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.2/ว1480 การกำหนดและปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลังพนักงาาน เทศบาล 3 ปี สายงานผู้ปฏิบัติ  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1485 กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3-5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1484 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานแบบสำรวจการจัดสวัสดิการกองทุนขยะของ อปท.  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว4645 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.5/4642 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ไตรมาสที่ 3  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.2/ว1462 แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1469 แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำเดือนเมษายน - ธันวาคม 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 764
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 386,867 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com