พจ0023.3/3459 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1026 กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.4/3446 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว995 เร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กบท. ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.1/ว1021 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11 - 15  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2561  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/3391 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/3391 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1005 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1003 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามาตรฐานโภชนา ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1002 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1001 สำรวจข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1000 หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว999 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.2/ว998 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ023.5/ว223 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรหนึ่ง 1  [ 13 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/3343 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว  [ 13 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว983 ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  [ 13 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 753
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 342,213 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com