กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 
 
   


-กิจการสภา- [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 53 
 
 
 
 
 


ซื้อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อแผ่นรองพื้นนอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจา [ 19 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะ [ 17 ต.ค. 2561 ]ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ [ 17 ต.ค. 2561 ]

 
ด่วนที่สุด อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน เรื่อง โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 20 ก.พ. 2562 ]     
อปท.ที่ยังไม่ได้รายงาน เรื่อง โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว657 โครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/2268 หารืออำนาจหน้าที่ในการอุดหนุนงบประมาณโครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว656 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 7 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/2247 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/2267 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/2227 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว644 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/2244 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว646 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.1/ว635 การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถานบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.2-ว631 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3-ว616 เชิญประชุมเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว604 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ [ 15 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.5/ว158 คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ [ 15 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.5/ว605 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว601 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.3/ว599 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย X-ray ครั้งที่ 1/2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
พจ0023.5/ว581 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 131  ตอบ 1  
   
ทต.ทับคล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองหญ้าไทร กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายในตำบลหนองหญ้าไทร [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกบรเวณนานายมสทรง - นานายธวิ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฬ่อ เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบนานายสมทรง ชาวพิจิตร - นาน [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณนานายสมทรง ชาวพิจิตร - [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขค [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางไผ่ ประชุมโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลบางไผ่ ปีงบประมาณ 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่าฬ่อ เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำรางราชช้างคลุกทำนบนานายระเด่น- นานา [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าฬ่อ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบสายลำรางราชช้างคุกบริเวณนานายระเด่น [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบสายลำรางตาเต๋อ - [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าฬ่อ เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมเกลียเรียบสายลำรางตาเต๋อ - เขตเทศบาลตำบลท่ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณสายลำรางตาเต๋อ- เขตเทศบ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังโมกข์ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 17 
อบต.ไผ่หลวง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
   

-สินค้า OTOP-

เขาพระ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 275,719 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com