ด่วนที่สุด อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน เรื่อง โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
อปท.ที่ยังไม่ได้รายงาน เรื่อง โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว657 โครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/2268 หารืออำนาจหน้าที่ในการอุดหนุนงบประมาณโครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว656 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 7  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/2247 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/2267 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/2227 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว644 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/2244 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว646 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.1/ว635 การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถานบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.2-ว631 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว616 เชิญประชุมเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 15 ก.พ. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว604 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  [ 15 ก.พ. 2562 ]   
 
พจ0023.5/ว158 คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  [ 15 ก.พ. 2562 ]   
 
พจ0023.5/ว605 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562  [ 14 ก.พ. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว601 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 745
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 275,684 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com